obchod@vercajch.sk

PO - PIA: 7:00 - 15:30

Nad 100,00€  zadarmo. Odosielanie do 24hod. Skladom 44 993 produktov.

0 ks

0,00

0

0,00€

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu (e-shopu)

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.vercajch.sk (ďalej len „e-shop“) je VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o., so sídlom Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, IČO 36004359.
 2. Predávajúcim v e-shope je VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o., so sídlom Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, IČO 36004359.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope  je VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o., so sídlom Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, IČO 36004359 (ďalej osoba uvedená v bodoch 1. až  len ako „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ e-shopu„).
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na diaľku v platnom znení sa spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebieľa v platnom znení rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Pre účely e-shopu sa za rovnocennú považuje písomná komunikácia adresovaná do sídla predávajúceho, elektronická komunikácia,  a to predovšetkým prostredníctvom e-shopu, alebo e-mailovej komunikácie na e-mailovú adresu zverejnenú na stránke e-shopu. Telefonická komunikácia prostredníctvom telefónneho čísla uverejneného na stránke e-shopu pre svoju záväznosť vždy vyžaduje potvrdenie obsahu v písomnej forme alebo prostredníctvom e-mailu.

 

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane zákonom stanovenej sadzby DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania objednávky kupujúcim.

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie jepotvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia, a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať, o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci pri stornovaní objednávky povinný vrátiť do 14 dní.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (kupujúci platí priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
  2. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí   peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,
  3. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
  4. platba na základe darčekového poukazu.
 2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
 5. a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
 6. b) zľavu za opakovaný nákup,
 7. c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od odoslania objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. V čase štátnych sviatkov a v čase od 19.12. do 13.1., od 29.3. do 3.4., 1.5. a 8.5 objednávky z dôvodu sviatkov a inventúry predávajúci nevyskladňuje.
 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Dodanie tovaru do 24 hodín je možné v prípade odoslania objednávky kupujúcim v pracovné dni najneskôr do 12:00 hod., pričom dodanie tovaru v 24-hodinovej lehote sa počíta od odoslania e-mailu, ktorým predávajúci kupujúcemu potvrdzuje vybavovanie danej objednávky.
 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informuje o tom predávajúci kupujúceho s ponukou  možnosti čiastočných dodávok.
 5. Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 6. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 7. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 8. a) kuriérskej spoločnosti UPS, so sídlom Zvolenská cesta 15063/3A, 97405 Banská Bystrica,
 9. b) osobne na zvolenej prevádzke v objednávke.

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe na dobierku (kupujúci platí pri preberaní kuriérovi) s doručením na územie SR:

pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii zo skladu predávajúceho sumu v maximálnej výške – 6,00 € s DPH.

 1. Vyššie uvedené poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb platia iba s miestom dodania na území SR.
 2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

 

Článok VII.

Prechod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia tovaru na mieste určenom kupujúcim.

 

Článok VIII.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich Zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 1 Zákona avšak predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, pričom dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim (§ 9 ods. 3 Zákona), do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru prevádzkovateľovi e-shopu znáša spotrebiteľ vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
 3. a) prevziať objednaný tovar,
 4. b) zaplatiť za tovar kúpnu cenu predávajúcemu,
 5. c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 6. Predávajúci je povinný:
 7. a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 8. b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe         slovenského jazyka.

 

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Všetky informácie v súvislosti s ochranou osobných údajov sú predmetom samostatného dokumentu prístupného na stránke e-shopu pod názvom „Ochrana osobných údajov“ a tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok XI.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval v stanovenej lehote, resp. neodstúpil od zmluvy v stanovenej lehote a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X, bod 2., písm. a) týchto Všeobecných obchodných podmienok, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou plnenia predmetnej objednávky, pričom súčasťou nároku na náhradu škody, ktorú je predávajúci oprávnený požadovať, je aj ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok, sa riadia zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim  tými Všeobecnými  obchodnými  podmienkami, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 5. Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov SR, predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č.  18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. .
 6. Neoddeliteľnými súčasťami týchto Všeobecných obchodných podmienok sú dokumenty: Reklamačné podmienky, Ochrana osobných údajov.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť  dňom 9.4.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

(neoddeliteľná súčasť Všeobecných obchodných podmienok)

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Reklamačných podmienok, sa riadia zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim  tými Reklamačnými  podmienkami, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 3. V  Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a týchto Reklamačných podmienok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný vady uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. . Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
 6. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 7. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode      na používanie,
 8. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,          chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 9. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 10. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 11. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,            všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo        iným porušením záručných podmienok.
 12. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 13. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 14. Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo podnet, je uvedená v bode 14. týchto Reklamačných podmienok ako poštová adresa predávajúceho. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho uvedenú v bode 14. týchto Reklamačných podmienok,  avšak nie na dobierku, nakoľko predávajúci zásielky na dobierku nepreberá, alebo osobne doniesť na túto adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady a odporúčame priložiť vyplnený vytlačený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu, sťažnosť alebo podnet je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo doručiť osobne (nie formou e-mailu).
 15. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 16. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Predávajúci vybaví sťažnosť alebo podnet kupujúceho zaslané spôsobom podľa bodu 8. týchto Reklamačných podmienok, v lehote 30 dní od doručenia.
 17. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo:
  2. ab) aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; predávajúci je povinný vadu bez       zbytočného odkladu odstrániť, pričom o spôsobe odstránenia vady rozhoduje                  predávajúci;
  3. bb) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak                sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu                               nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť                  vady;
  4. bc) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za               bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne      užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:
  6. ba) na výmenu veci;
  7. bb) od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet          vád vec riadne užívať.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 1. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 2. Tieto Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Kontakty predávajúceho:

– e-mail: marketing@vercajch.sk

– poštová adresa: VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen.

 

Tieto Reklamačné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť  dňom ……………………..